ARTECHE

ARTECHE

Cung cấp các thiết bị bảo vệ trung thế, cao thế của Arteche, Arteche-Beckwith:

Relay chốt artech, relay trip artech, relay trung gian Arteche, relay bảo vệ:

Auxiliary Relay - Rrelay bảo vệ trung thế : RD-2SY, RF-4SY, RJ-8SY, RD-2SYDI, RD-2SYV, RF-4SYDI, RF-4SYV, RJ-8SYDI, RJ-8SYV, RD-2, RF-4, RJ-8, RD-2DI / RD-2V, RF-4DI / RF-4V, RJ-8DI / RJ-8V,

Timers relay: TDF-2, TDF-4, TDF-22, TDJ-8, TDJ-44,

Latching relay - Relay chốt trung thế : BF-3, BF-4, BJ-8, BI-16, BF-3BB , BF-4BB, BJ-8BB, BF-3R, BF-4R, BJ-8R.

Trip and lockout relays - Relay trip và lockout trung thế : RD-2R, RD-2XR, RF-4R, RF-4XR, RJ-8R, RJ-8XR, BF-3R, BF-4R, BF-4RP, BJ-8R, BJ-8RP, RXR-4, RF-202R, RF-202XR,

Trip circuit supervision relays - Relay giám sát mạch tripVDF-10, VDJ-30, UJ-2, RJS-4,

Auxiliary supply supervision relays - relay giám sát: RUT-4 RUT-4SY

Relay đóng ngắt nhanh Arteche chuyển từ trạng thái không hoạt động sang trạng th&...
Rờ le ( relay) chốt là loại relay có hai trạng thái vị trí ở tiếp điểm n...
Relay giám sát mạch cắt VDF-10 được nuôi bằng nguồn chủ động hoặc thụ độn...
×